Uw privacy

Om te komen tot een goede behandeling is het nodig dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting, die wordt opgelegd door de WBGO.

In uw dossier staan aantekeningen vanuit het intakegesprek over uw gezondheid en de klachten die u graag behandeld wilt zien. Ook de diagnose, behandeldoelen, behandelingen en het effect hiervan en verdere belangrijke info die u nog aandraagt, staan in het dossier. Ook evt gegevens die met uw expliciete toestemming zijn opgevraagd bij andere zorgverleners (b.v. uw huisarts) staan hierin.

Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en heb een wettelijke plicht tot geheimhouding. Ik zal ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in het dossier. Deze gegevens moet ik zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt geƫist, 15 jaar bewaren.

De gegevens uit uw zorgdossier kunnen nog wel voor de volgende doelen gebruikt worden:
– met uw toestemming voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
– om andere zorgverleners te informeren als b.v. de therapie is afgelopen of bij een verwijzing maar dan alleen relevante informatie en alleen als u daar uw expliciete toestemming voor geeft.
– voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing/intervisie
– Een klein deel van uw gegevens wordt door mij gebruikt om uw nota op te stellen. Die gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd zodat u die kan declareren. Het gaat dan over uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, behandeldatum wat voor behandeling (voetreflextherapie of acupunctuur) het is en de kosten van de behandeling. In mijn praktijk zijn dit ook de enige gegevens die ik digitaal verwerk.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u eerst informeren en om uw expliciete toestemming vragen.